Satellites, for Balenciaga store, 8670 Melrose Avenue, Los Angeles, Radiator collection

Satellites, for Balenciaga store, 8670 Melrose Avenue, Los Angeles, Radiator collection
Satellites, for Balenciaga store, 8670 Melrose Avenue, Los Angeles, Radiator collection
Satellites, for Balenciaga store, 8670 Melrose Avenue, Los Angeles, Radiator collection
Satellites, for Balenciaga store, 8670 Melrose Avenue, Los Angeles, Radiator collection
Satellites, for Balenciaga store, 8670 Melrose Avenue, Los Angeles, Radiator collection

© Gregoire Vieille, Studio Benoit Lalloz